Odborné zdokonaľovanie prednášateľov ZŠ Jána Kollára

Kolektív ZŠ Jána Kollára sa snaží udržať kvalitu vyučovania a preto  sa stále zdokonaľuje a sleduje nové trendy vo vyučovacom procese. Dôkazom toho sú početné odborné semináre, prezentácie a prednášky, ktorých sa prednášatelia tejto školy riadne zúčastňujú.

V sobotu 05. mája t.r. v škole bol úspešne realizovaný seminár pod názvom Demokratické hodnoty v praxe vzdelávania.

Témou seminára boli témy súvisiace s utváraním tolerantného a nediskriminačného prostredia pre učenie a rozvoj každého jednotlivca a  ochrana žiakov od násilia. Účastníci semináru sa zaoberali aj vypracovaním akčných plánov pre zdokonaľovanie praxi v školách.