ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У OСНОВНОЈ ШКОЛИ ''ЈАН КОЛАР '' СЕЛЕНЧА

I Основне одредбе

Члан 1.a

Правила понашања Основне школе ''Јан Колар'', Селенча (у даљем тексту: школа) уређује правила понашања ученика школе и родитеља ученика, запослених као и других лица за време боравка у објекту школе (у даљем тексту: кућни ред) и ученика и запослених  приликом других активности које организује школа

Члан 2.

Применом ових правила понашања, доприноси се да се у установи негују односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, запослених и родитеља, као и развијању позитивне атмосфере у установи.

Применом правила понашања обезбеђује се несметан рад, повећана безбедност ученика, очување имовине школе и ученика и општа и радна дисциплина, чиме се доприноси бољем успеху ученика и угледу школе.

Члан 3.

У школи су  забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

У школи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.

У школи није дозвољено страначко организовање и деловање и коришћење простора школе у те сврхе.

У школи је забрањено пушење у свим просторијама у којима се обавља васпитно-образовна делатност укључујући и зборницу, обезбеђује боравак и исхрана деце и ученика, у свим тоалетима и помоћним просторијама, школском дворишту и парку.

У школу и школско двориште је забрањено уношење оружја, експлозивних направа, предмета намењених за физичко угрожавање других, опасних супстанци и опојних супстанци.

 Члан 4.

Лични подаци о ученику, односно запосленом уписаним у одговварајућу евиденцију, прикупљају се, обрађују, чувају и користе за потребе образовно-васпитног рада, у складу са посебним законом.

Сви видови прикупљања, обраде,објављивања и коришћења података спроводе се у складу са посебни законом, уз поштовање начела прописаних законом којим се уређује заштита података о личности.

Забрањена је употреба података о личности ученика и запослених, ван намене за коју су прикупљени.

За потребе научноистраживачког рада и приликом израде статистичких анализа лични подаци користе се и објављују на начин којим се обезбеђује заштита идентитета учесника образовања и васпитања.

Члан 5.

Односи међу ученицима се заснивају на међусобној сарадњи и помоћи, другарству, пријатељству, уважавању и поштовању личности и пристојном опхођењу.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученици решавају у оквиру одељенске заједнице, уз посредовање одељенског старешине, психолога или дежурног наставника уз асистенцију медијатора или представника Вршњачког тима (према потреби).

Ученик је дужан да поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи и пристојно се понаша према њима.

Међусобне неспоразуме и сукобе ученика и наставника решава директор школе у сарадњи са школским психологом.

Ученик који се понаша непримерено, грубо, агресивно и некултурно према другим ученицима, запосленим и трећим лицима, дисциплински одговара за своје понашање у складу са важећим прописима.

Члан 6.

Запослени, ученици, њихови родитељи и друга лица дужни су да се понашају пре свега на начин и у складу са Правилима понашања и Правилником о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика, за време остваривања образовно-васпитног рада и других активности које организује школа.

Члан 7.

Запослени и ученици школе су у обавези да се придржавају правила утврђених овим правилима понашања, у школи, приликом јавних наступа и у свакој другој прилици.

Родитељи или старатељи ученика (у даљем тексту: родитељи) су дужни да се у комуникацији са ученицима и запосленима у школи понашају у складу са овим кућним редом, као и друга лица које се нађу у школи ради коришћења њених услуга.

Члан 8.

Лице које није запослено у Школи, дужно је да по уласку у Школу, дежурном ученику покаже личну карту,или другу исправу ради своје идентификације, службени позив или слично, као и податак о разлогу доласка у Школу.

 

 

II Права детета и ученика, дужност и одговорност  ученика

Члан 9.

 Права детета  и ученика остварују се у складу са потврђеним међунардним уговорима, посебним законом, а сви запослени у школи дужни су да обезбеде њихово остварење а нарочито право на:

 1. квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева основног образовања утврђених законом;
 2. уважавање личности;
 3. подршку за свестрани развој личности, подршку за посебно исказане таленте и њихову афирмацију;
 4. заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
 5. благовремену и потпуну информисаност о питањима од значаја за његово школовање;
 6. инфорамције о његовим правима и обавезама;
 7. учетствовање у раду органа школе, у складу са законом;
 8. слободу удуруживања у различите групе, клубове и организовање ученичког парламента;
 9. подношење плриговора и жалбе на оцену и на остваривање других права по основу обрзовања;
 10. остваривање свих права детета и ученика, права на заштиту и на правично поступање школе према ученику и када повреди обавезе утврђене законом и овим правилима понашања.

Члан 10.

Ученицима је дозвољено да за време великог одмора преко школског разгласа пуштају музику по свом избору.

Организација (избор ученика који пуштају музику) ове активности је у надлежности ученичког парламента и надлежног наставника.

Члан 11.

Дужности ученика су да :

 • редовно похађа наставу и извршава школске обавезе,
 • поштује школска правила и одлуке директора и органа школе,
 • ради на усвајању знања, вештина и вредносних ставова прописаних школским програмом, прати сопствени напредак и извештава о томе наставнике и родитеље односно старатеље,
 • у поступку оцењивања покаже своје стварно знање без коришћења разних облика преписивања и других недозвољених облика помоћи,
 • не омета извођење наставе и не напушта час без претходног одобрења наставника,
 • да пажљиво прати наставу, понаша се по упутствима наставника, за реч се  јавља искључиво подизањем једне руке и говори тек ако му то наставник   одобри,
 • поштује личност других ученика, наставника и осталих запослених у школи,
 • благовремено правда изостанке,
 • у школу долази прикладно одевен за радне активности, уредне косе, да се брине о личној уредности и хигијени, хигијени школских просторија и школске средине у целини,
 • долази у Школу најкасније 10 минута пре почетка часа, а после знака за почетка наставе да се налази на свом месту, спреман за њен почетак, ово се односи и на долазак на остале облике васпитно-образовног рада,
 • дисциплиновано се понаша у учионици и другим просторијама Школе за време трајања наставе, других облика образовно-васпитног рада, испита, културних, спортских и других активности;
 • не баца смеће ван корпи за отпатке,
 • стара се о очувању животне средине и понаша у складу са правилима еколошке етике,
 • да својим понашањем не угрожава друге ученике, имовину и ствари других ученика или имовину школе и других лица,
 • води рачуна о својим одевним предметима, прибору и опреми, а посебно за време трајања школског одмора,
 • чува од оштећења школску имовину, односно имовину других организација за време посета или извођења дела програма образовно-васпитног рада ван Школе,
 • чува чистоћу и естетски изглед школских просторија,
 • чува од оштећења и уништења ђачку књижицу, сведочанство и друге јавне исправе које издаје Школа,
 • родитељу односно старатељу да на увид ђачку књижицу у коју одељенски  

     старешина  унесе обавештење, успех, васпитно-дисциплинску меру и слично,

 • се наставницима, другим запосленима и другим одраслим лицима у школи обраћа са  Ви, односно  уз пуно уважавање и поштовање,
 • нађене туђе ствари у школском дворишту, учионици и осталим просторијама школе одмах преда дежурном наставнику или наставнику који је присутан на часу,
 • да се приликом уласка у просторије школе презује,
 • учествује у раду органу школе, по позиву,
 • води рачуна о свом понашању и када није у Школи,
 • и друге дужности које произилазе из важећих прописа.  

Члан 12.

Ученику је забрањено да:

 • на било који начин омета наставни час и друге школске активности,
 • да на било који начин угрожава живот ученика, запослених, односно да наноси штету школској и личној имовини,
 • уноси односно користи алкохол, опијате, наркотичка средстава и друга средства са психоактивним дејством која могу угрозити здравље ученика,
 • самовољно решава међусобне сукобе употребом оружја, оруђа и физичке силе,
 • пуши у просторијама Школе,
 • улази у зборницу и друге службене просторије Школе без позива, односно одобрења,
 • се задржава у ходиницима Школе за време трајања часа,
 • излази из школског дворишта за време трајања школских одмора,
 • да у школу доносе накит, личне предмете, техничку и електронску  опрему и друге ствари велике вредности, осим ако је то договорено са наставником,
 • напусти час или другу школску активност без дозволе предметног наставника или   

      другог запосленог који изводи школску активност,

 • се без разлога задржава у школској згради или дворишту, по завршетку наставе и осталих дневних обавеза у школи,
 • да у школу долази офарбане косе, са извученим праменовима, са пирсингом, тетоважом; дечаци са минђушом у ушној шкољци, а девојчице са низевима минђуша у ушној шкољци;

-      да у школу долази провокативно и непристојно или непримерено обучен

(провидне мајице и кошуље, мајице без леђа, мајице које остављају разголићен стомак, вруће панталонице, прекратке сукњице, мајице са провокативним натписима и сликама; дечаци-мајице на бретеле и кратки шорцеви;)

 • да у школу доноси мобилни телефон, осим у изузетној ситуацији, по посебном обавештењу од стране родитеља.

Члан 13.

 Ученици конзумирају ужину на тзв. великом одмору у школској трпезарији.

Члан 14.

Ученик је дужан да поштује правила школског живота и рада, појединачне одлуке директора и школских органа, да се придржава прописа и да чува углед  других ученика и школе, поштује личност других ученика, настанвника и осталих запослених у школи.

Ученик је дужан да поштује правила понашања којима се уређује: време досласка ученика у школу, дужности редара и дежурног ученика, изглед ученика као и друге одредбе које обезбеђују нормалне услове за рад и дисциплину у школи.

 

Члан 15.

Ако ученик изостаје са наставе дуже од два дана, одељенски старешина ће о томе одмах обавестити родитеља, односно старатеља ученика.

Члан16.

Неоправдано кашњење ученика на час, предметни наставник уписује у рубрику „Напомене“ на следећи начин: „Ученик је закаснио на _____час, _____ минута. „

Оваква напомена поништава евидентирање овог ученика у рубрику „Изостали ученици“. Конкретни час се не води ни као оправдани ни као неоправдани изостанак, јер ученик је присутан на часу, осим у случају кашњења дужег од 25 минута, када се води као неоправдани изостанак.

Члан 17.

Ако и после опомене наставника, ученик настави да омета час, наставник о томе писмено обавештава одељенског старешину или директора школе, ради покретања поступка за утврђивање одговорности због повреде обавезе ученика.

    Члан 18.

Наставник ће опоменути ученика да не користи мобилни телефон, а ако ученик одбије или понови његово коришћење, одузеће му га, предати одељенском старешини, а овај родитељима.

Одељенски старешина је дужан да одмах позове родитеље ученика.

Члан 19.

Ако ученик донесе у школу предмете наведене у члану члану 11. став 1. алинеји 9., без договора са наставником, Школа не сноси одговорност за нестанак или оштећење предмета.

Члан 20.

Уколико ученик у школу дође неприкладно обучен или не води рачуна о својој личној хигијени, предметни наставник ће га опоменути, обавестити одељенског старешину, а одељенски старешина ће позвати родитеља.

Члан 21.

По доласку у школу,  ученици улазе у своје учионице, седају на своја места и припремају се за почетак часа. Ако се час не одржава у учионици већ у фискултурној сали или кабинету и сл. ученици долазе испред просторије у којој ће се одржати час и тамо чекају наставника.

Доласком предметног наставника или по инструкцији наставника, ученици могу ући у просторију и припремити се за почетак часа.

Члан 22.

По завршетку наставног часа или друге школске активности, ученици напуштају учионицу у миру и у тишини, тек када им то одобри присутни наставник.

Приликом изласка из учионице, уколико следећи час имају у другој учионици или простору, ученици носе са собом своје ствари, а учионицу или други простор остављају у уредном стању.   

Ако је у питању одмор између два часа чије трајање дозвољава излазак из зграде школе, ученици одлажу своје ствари у учионици у којој ће имати час и у миру и тишини излазе из зграде у школско двориште.

               

 

Члан 23.

                Дежурни ученик одељења (редар) је дужан да:        

 • прегледа учионицу по доласку у школу, припрема прибор и наставна средства и услове за рад,
 • у случају недоласка наставника на час, после 5 минута лично обавештава да наставник није дошао на час,
 • обавештава наставнике о одсутним ученицима,
 • за време одмора чува личне предмете, књиге и прибор ученика и стара се о  уредном изгледу учионице и проветрава је,
 • пријављује свако оштећење школске и личне имовине, одељенском старешини или дежурном наставнику,
 • да прати понашање ученика у разреду, за време одмора или пречаса и у случају примећивања насилног

       понашања или кршење правила понашања у школи,  пријави дежурном наставнику или неком од запослених у школи.

 

Члан 24.

 Ученици од петог до осмог разреда, као и ученици  четвртог разреда, када иду у другу смену,  дежурају у холу школе према распореду који утврђује сваки разредни старешина за своје одељење.    

 Ученик који дежура у холу школе  (дежурни ученик) у школу долази  20 минута пре почетка првог часа.

 Дежурни ученик је дужан да дежура у холу школе до краја друге смене (14:15) до предаје књиге дежурства и кључа од ученичког улаза дежурном ученику из друге смене или дежурном наставнику из друге смене.

        Обавезе дежурног ученика су:

 • да држи закључан ученички улаз и да га према потреби откључава,
 • да уредно води евиденцију свих које долазе  у школски објекат ( време задржавања у објекту, име презиме, разлог посете),
 • према потреби одводи посетиоце до просторија секретаријата,
 • пријављује штете на имовини које уочи приликом дежурства,
 • да прати понашање ученика у холу, за време одмора или пречаса и у случају примећивања насилног  понашања и пријави неком од запослених у школи

-      да почетак и завршетак часова, као и време улажења у школску зграду и учионице објављује звоњењем, према утврђеном распореду.

       

Члан 25.

        Ученик треба да поштује правила понашања, а уколико их повреди, школа појачава васпитни рад са учеником у оквиру одељенске заједнице, стручним радом одељенског старешине, психолога, посебних тимова, уз обавезно учешће родитеља, односно старатеља родитеља (према потреби).

        Ученик који прекрши Правила понашања школе може да одговара за лакшу повреду обавезе утврђену општим актом школе, за тежу повреду обавезе, ако је та обавеза у време извршења била прописана Законом и за повреду забране у складу са Законом.

Члан 26.

                Теже и лакше повреде обавеза ученика, поступак за утврђивање одговорности ученика и материјална оговорност ученика утврђене су законом,  Статутом школе и Правилником о дисциплинској одговорности ученика.

 

 

III Обавезе, дужности, права  родитеља

Члан 27.

                Родитељ је  дужан да најкасније у року од осам дана од дана изостанка, односно од задњег дана изостанка, ако изостанак траје два или више узастопних дана, оправда изостанак са наставе и других облика образовно-васпитног рада.

Члан 28.

                Родитељ ученика је у обавези да се редовно информише о понашању и постигнутом успеху ученика, присуствује родитељским састанцима и да сарађује са предметним наставницима, одељенским старешином и стручном службом школе.

                Услове за испуњавање обавеза из става 1. овог члана обезбеђује школа на такав начин што утврђује распоред пријема родитеља од стране наставника, одељенског старешине и стручне службе и о томе обавештава родитеље у складу са законом и статутом школе.

Члан 29.

                У циљу примене мера за постизање бољег успеха ученика у учењу и владању, родитељ је дужан да даје тачне и истините податке о социјалном, материјалном и породичном стању ученика одељенском старешини и стручној служби школе.

                Ради остваривања својих законом загарантованих права на школовање ученика, родитељ је дужан да школи да тачне, прецизне и истините информације које школа службено тражи у вршењу своје делатности.

Члан 30.

                Родитељ је дужан да се уредно одазива позивима одељенског старешине, стручне службе школе и директора школе.

                У случају спречености обавештава о истом стручну службу школе.

Члан 31.

             Родитељ је дужан да се стара о хигијени свог детета/ученика, да води рачуна да дете уредно и тачно долази на наставу, као и да  води рачуна о уредном испуњавању школских обавеза од стране ученика.

Члан 32.

                Ако стручна служба школе у сарадњи са одељенским старешином оцени да су ученику од стране родитеља ускраћена права детета која се остварују у породици обавестиће о томе центар за социјални рад.

                Ако одељенски старешина или други наставник или запослени у школи дође до сазнања да се над учеником врши насиље у породици или у средини у којој живи, дужан је да одмах о својим сазнањима обавести стручну службу школе, а она центар за социјални рад и надлежну службу полиције.

Члан 33.

                У циљу подстицања и неговања партнерских односа са родитељима заснованим на принципима међусобног разумевања, поштовања и поверења, школа организује тзв. Дан отворених врата, сваког 10. у месецу, осим када је то нерадни дан, кад се Дан отворених врата реализује првог следећег радног дана.

                У оквиру овог Дана, родитељи односно старатељи могу да присуствују образовно-васпитном раду у школи, без права на активно учествовање у образовно – васпитном раду.

Члан 34.

                Уколико желе да присуствују настави у оквиру Дана отворених врата, родитељи односно старатељу су дужни да поднесу писмену најаву 3 дана пре реализације ове активности.

Члан 35.

                У оквиру реализације Дана отворених врата, настави у једном одељењу могу да присуствују највише 2 родитеља.

                Часу на којем присуствују родитељи може да присуствује и директор школе или психолог школе.

Члан 36.

                Када родитељи присуствују образовном –васпитном раду (часу) дужни су да поштују правила понашања наведена у члану 41.,  које се односе на кодекс облачења у школи и обавезе запослених у школи.

 

V Понашање наставника и других запослених

Члан 37.

                Директор школе је у обавези да у року од 30 дана од дана ступања на снагу ових Правила понашања обезбеди техничке и организационе услове за

 • остваривање права детета и ученика утврђених законом;
 • неометану могућност ученицима, родитељима и запосленима у школи да стављају примедбе на рад школе и запослених и
 • тачно, благовремено и целовито информисање родитеља и ученика о њиховим правима и обавезама.

                Стручни сарадници у оквиру својих послова врше анализу стављених примедби, предузимају мере из своје надлежности и о  учињеном обавештавају директора.

Члан 38.

                Запослени у школи, у оквиру својих радних обавеза, дужни су да обезбеђују остваривање права детета и ученика утврђених законом.

                Запослени у школи су дужни да пријаве директору школе, кршење права детета и ученика.

Члан 39.

                У комуникацији са ученицима, родитељима, другим запосленима и другим лицима, запослени у школи мора да се понаша уз пуно уважавање и поштовање личности, професионално и стручно.

Члан 40.

                Обавеза сваког наставника, стручног сарадника у школи је да одмах, када уочи, удаљи из учионице или другог места где се одвија образовно-васпитни рад, ученика који је под дејством алкохола или других опојних средстава и спроведе га у канцеларију стручних сарадника или секретара школе, који су дужни одмах да обавесте родитеље ученика како би га преузели и да о томе сачине службену белешку ради покретања дисциплинског поступка против ученика. Ако је ученик у таквом стању да му прети опасност по здравље или живот, стручни сарадник или секретар ће претходно назвати хитну помоћ ради указивања медицинске помоћи ученику.

                Поступак из 1. става овог члана дужан је да спроведе свако запослено лице у школи, ако уочи ученика у наведеном стању у школском дворишту или школском парку.

                Уколико се ученик противи спровођењу из 1. и 2. овог члана, запослени ће хитно о томе обавестити секретара школе или дежурног наставника, ради предузимања мере удаљавања ученика из учионице или другог радног простора, евентуалног указивања медицинске помоћи и хитног обавештавања родитеља.

Члан 41.

                Запослени у школи дужни су да:

 • на посао долазе пристојног изгледа и одевени на начин прописан и за ученике, осим дела који се односи на фарбање косе,
 • долазе у Школу најкасније 10 минута пре почетка радног времена,
 • одлазе на време на часове,
 • обавести директора, на време о изостајању са посла и разлогу, ради благовременог организовања замене,
 • користе опрему и инвентар Школе као и остали потрошни материјал, само у службене сврхе,
 • прибави одобрење директора Школе за изношење важних докумената школе, као других средстава школе,
 • поштује распоред дежурстава који му директор одреди,
 • остварује сарадњу са другим запосленима и родитељима,
 • објаве термине индивидуалних разговора са родитељима, распоред допунске и додатне наставе, распоред контролних и писмених задатака као и других битних активности ученика у школи,
 • редовно и благовремено обавештавају родитеље везано за појаву негативних промена у владању ученика, као и погоршању  резултата у учењу ученика, 
 • редовно обавештавају ученике о резултатима њиховог рада,
 • придржавају својих обавеза, прописаних решењем о 40 часовној радној недељи,
 • не вређају и физички не кажњавају ученике,
 • стриктно уважавају одредбе Правилника о оцењивању ученика.

Члан 42.

       У случају када је наставнику одобрено одсуствовање са часа и ради се одсуствовању из службених разлога замену организује школски психолог.

        У случају одобреног одсуства из личних разлога, наставник је дужан да сам организује замене за часове са којим ће одсуствовати.

Члан 43.

               Наставници дежурају у школи према распореду одобреном од стране директора школе (дежурни наставник).

                Дежурни наставник долази у школу 30 минута пре почетка наставе.

                Дужности дежурног настанвика су да:

 • уредно и благовремено води евиденцију у Књиги дежурстава,
 • дежурство обавља активно у холу школе, ходницима школе, простору испред улаза у ученичке тоалете, на школском дворишту и у малом парку,
 • обилази учионице,
 • прати понашање ученика на местима где джура и у случају примећиивања насилног понашања или кршења правила понашања одговарајуће реагује,
 • остварује контаке са лицима која долазле у школу и на тај начин помаже дежурном ученику у вршењу његових дужности.

Члан 44.

                Директор школе је дужан да наставника или другог запосленог који је дошао на посао неприлично обучен, или у душевном или психичком стању у ком није у стању да нормално и ваљано обавља своје послове, удаљи са посла док се не отклоне разлози удаљења.

                Уколико запослени уочи да се наставник или други запослени налази под дејством алкохола или других опојних средстава, дужан је да одмах о томе обавести директора школе.

                У случају из става 2. овог члана директор школе је дужан да предузме мере у складу са законом.

Члан 45.

                Нађене ствари се чувају на за то одређеном месту у школи, а запослени кога одреди директор школе дужан је да их покаже ученику, родитељу или старатељу, запосленом или другом лицу које ствар тражи.

Уколико се констатује да је нађена ствар власништво тог лица, задужени запослени му је предаје, уз прибелешку у посебној свесци о ствари и власнику.

Ако је власник лице које није ученик, родитељ или запослени у школи, задужени запослени уписује осим имена и презимена власника, број личне карте, адресу становања и јединствени матични број грађана.

 

VI  Прелазне и завршне одредбе

Члан 46.

                За спровођење ових  Правила понашања одговоран је директор школе.

Члан 47.

                Ученици и родитељи упознаће се са одредбама ових правила понашања истицањем одредби које се односе на њихова права обавезе и одговорности на огласној табли школе, у учионицама и информисањем на часу одељенског старешине и на родитељском састанку.

Члан 48.

                Ова  Правила понашања ступају  на снагу 8 дана од дана објављивања на огласној табли школе.

Члан 49.

                Ступањем на снагу ових Правила понашања престаје да важи Кућни ред Основне школе „Јан Колар“ Селенча, донет 13. фебруара 2008.  године, број: 73/08, са изменама од од 25. 11. 2009. године под бројем: 714/09.