Rozspievané klenoty

Dòa 28.10. v Kovaèici sa uskutoènil festival pod názvom Rozspievané klenoty” na ktorom sa zúèastnili aj žiaci našej školy: Andrea Javorníková žiaèka VII.a a Andrej Pavlov žiak IV.a triedy. Andrej získal 2. cenu a Andrejka získala odmenu pre kroj.

 

Magdaléna Kaňová VIII. b