Škola dnes

Škola v tomto školskom roku počíta 245 žiakov, zaradených do 16 riadnych a 1 špeciálneho oddelenia. Pri škole pracuje kombinovaná skupina predĺženého pobytu. V našej škole sú 46 zamestnaní. Vyučovanie prebieha v dvoch smenách, po slovensky. Okrem toho, žiaci sa učia aj srbský jazyk, ako jazyk prostredia; nemecký a anglícky, ako cudzí jazyk a rómsky jazyk s prvkami národnej kultúry.

Žiaci našej školy, vedení svojimi prednášateľmi, sa zúčastňujú na obecných, regionálnych a republikových súťaženiach a dosahujú pozoruhodné výsledky doma a v zahraničí.

Predmetové vyučovanie prebieha v kabinetoch, ktoré sú dobre vybavené vyučovacími prostriedkami.

Už 15 rokov pre žiakov organizujeme Základy informatiky a počítačstva, ako voliteľný predmet.

V rámci reformy sme si zvolili predmet Od hračky k počítaču.

Naša škola sa do reformy zapojila ešte v roku 2002 - účinkovala v pilot-fáze Školského rozvojového plánovania. Realizovaný bol Projekt pod názvom "Počítače vo vyučovaní", prostredníctvom ktorého sme si kabinet informatiky doplnili súčasnou tehnológiou a uschopnili sme kolektív pre použitie tejto technológie na hodinách.

Nasledovali ďalšie početné projekty a odborné zdokonaľovania, čo zvýšilo úroveň a kvalitu vyučovania.

Škola je vybavená aj Digitálnou učebňou.  Okrem informatiky, ako voliteľného predmetu, máme na škole zbor, ľudovú tradíciu, občiansku výchovu, náboženstvo, a početné voľné aktivity z oblasti: športu(korektívnu gymnastiku, stolný tenis, a basketbal), vedy (mladí geografi, mladí dejinári, mladí matematikovia, ekologická, prvá pomoc, mladí chemikovia, mladí fyzikovia, cudzie jazyky), kultúry a umenia( literárno-recitačná, literárna, divadelná, mladí žurnalisti, folklórna, mladí výtvarníci a hudobná), a tehniky a médií (dopravná, spolupráca s médiámi a prezentácia školy na web-e, úprava školského časopisu, úprava a koncepcia letopisa).

Každoročne aktívne berieme účasť na obecných, medziobecných, republikových a zahraničných prehliadkach v oblasti folklóru, zboru, recitátorstva, výtvarníctva a literatúry.

Na škole pracujú aj tieto organizácie: Detský zväz, Dorast červeného kríža, Rovesnícky tím a Žiacky parlament.

Škola je nosiťeľom kultúrnych a vzdelávacích dianí v osade a oporou slovenského školstva vo Vojvodine a úspešne spolupracuje aj so školami zo záhraničia.

Podpísné sú dohody o spolupráci so školami: líceum Jozefa Gregora Tajovského z Nadlaku (Rumunsko), Materská a základná škola v Likavky (SR), Hudobná škola v Kosse (Estónsko). DFS Pramienok aktívne spolupracuje s DFS z Liptovského Mikulášu zo SR. Škola vlastní vyše dvoch hektárov poľnohospodárskeho pozemku. Obrábať tento pozemok pomáhajú rodičia žiakov s vlastnou mechanizáciou. Takto, v práci na školskom pozemku, sa za posledných 30 rokov vystriedalo vyše 150 rodičov. Získané materiálne prostriedky z úrody sa usmerňujú na zveľaďovanie vyučovania.

PREZENTÁCIA ŠKOLY

PREZENTACIJA ŠKOLE