Halúzka

HALÚZKA číslo 134 jún 2019

HALÚZKA číslo 133 december 2018

HALÚZKA číslo 123 marec 2015

HALÚZKA číslo 1 (122) november/január 2013/2014

HALÚZKA číslo 1 (121) september-október 2012

HALÚZKA 4

HALÚZKA 6

Halúzka - časopis našej Základnej školy, svetlo dňa uzrela v januári roku 1970. Je jedným z prvých časopisov na slovenských školách vo Vojvodine. Naša Halúzka je nositeľkou čestných uznaní na celoštátnych súťažiach v Žiline v rokoch 1998, 1999, 2000, 2003, 2006. Roku 2001 obdržala prvé a roku 2004 druhé miesto na súťažiach v Žiline. Dostalo sa jej vzácnej pocty, keďže na celoslovenskej súťaži školských a triednych časopisov a zahraničných škôl „PROSLAVIS 2008“ v Žiline v októbri roku 2008 získala I. miesto. (foto1) Na príprave každého čísla sa zúčastňuje tím žiakov a profesorov.

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky a Dom Matice slovenskej v Žiline aj minuleho roku vypísali súťaž triednych a školských časopisov PRO SLAVIS 2010 pre žiakov materských škôl, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl a škôl v zahraničí s výučbou slovenského jazyka. Bol to v poradí XII. ročník celoslovenskej súťaže, na ktorej už viac rokov účinkuje aj selenčská základná škola, v rámci kategórie zahraničných časopisov. Tentokrát časopis Halúzka zo Selenče získal 2. miesto. Slávnostné vyhodnotenie a odovzdávanie cien víťazom súťaže PRO SLAVIS 2010 sa uskutočnilo dňa 28. 10. 2010 na Mariánskom námestí, v historických priestoroch Radnice mesta Žiliny, kde v mene selenčskej školy pobudli riaditeľka školy Paeddr. Svetlana Zolňanová a profesori Vlastilav Ďurčiansky a Daniela Báďonská. (foto2) V tomto školskom roku sa selenčská Halúzka potešila novej odmene.

Dňa 26.októbra t.r. v radnici mesta Žilina prebiehal 13.ročník Celoslovenskej súťaže školských a triednych časopisov MŠ, ZŠ, ŠŠ, SŠ a zahraničných škôl s vyučovacím jazykom slovenským – PRO SLAVIS 2011. V rámci odmenených zahraničných školských časopisov III. cenu získala aj selenčská Halúzka, ako aj časopis ZŠ mladých pokolení z Kovačice – Okienko. Slávnostné vyhlásenie súťaže otvoril PaedDr. Branislav Kohút, riaditeľ Domu Matice slovenskej v Žiline a prítomných pozdravili aj primátor Mesta Ing. Igor Choma, ako aj predseda Matice slovenskej Ing. Marián Tkáč. Osobitne boli privítaní hostia zo Srbska. Vyhlasovateľom tejto súťaže je už 13 rokov Dom Matice slovenskej v Žiline, no od roku 2008 gestorom súťaže je aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu. (foto3)