Школа без насиља

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ/УЧЕНИКА ОД НАСИЉА – ШБН ТИМ

Чланови овог тима су реализовали активности које су произилазиле из пројекта „Школа без насиља“. У школи је активно радио Вршњачки тим, Форум театар и Ученички парламент. Као начин решавања конфликтних ситуација између осталог користила се техника медијације. У Дневнике рада евидентиране су напомене о понашању ученика, као и у свеску евиденције насилних ситуација. На школском сајту, као и у холу школе истакнута су имена чланова Тима за безбедност деце, као и број телефона на који је могуће пријавити насиље. Са процедуром пријављивања насиља, као и са кућним редом и правилима понашања у школи, ученици су обавштени на ЧОС-овима. И родитељи су били информисани о овим правилницима и процедурама на родитељским састанцима. Обавезе дежурног ученика су истакнуте на видном месту у холу школе.

Представници тима су учествовали на Конференцији мреже школа без насиља. Чланови тима за заштиту деце били су на семинару под називом „Насиље и злостављање деце путем ИКТ-а“ а о садржајима семинара упознат је цео колектив школе. Форум театар је присуствовао ЧОС-овима у вишим разредима од петог до седмог разреда и одиграо представу на тему Вршњачко насиље, укупно седам представа.

У току ове школске године тим се редовно састајао и анализирао 27 инцидената.

ВРШЊАЧКИ ТИМ

Вршњачки тим је формиран од ученика петог, шестог, седмог и осмог разреда. Свако одељење има два представника. Све укупно броји 16 ученика. Чланови Вршњачког тима су ученици које су изабрали ученици њиховог одељења. Активности тима усмерене су на пружање помоћи у заштити од насиља и промоцији ненасилне комуникације. Вршњачки тим се редовно састајао после наставе. Сусрети су трајали од 45 минута па до 90 минута у зависности од теме. Рад Тима је био посвећен вршњачкој медијацији. Одрађено је више радионица на ту тему.