Календар образовно-васпитног рада за основне школе за школску 2013/2014. годину

Школа ради по календару који је прописан Правилником о школском календару за основнe школe са седиштем на територији АП Војводине за школску 2013./2014. годину, који је донео Покрајински секретар за образовање, управу и националне заједнице. Овим правилником утврђује се време остваривања образовно - васпитног рада у току школске 2013/2014. године и време и трајање школског распуста ученика у основним школама са седиштем на територији Аутономне Покрајине Војводине. Настава и други облици образовно – васпитног рада у основној школи се остварује у току два полугодишта. Прво полугодиште почиње у понедељак, 2. септембра, а завршава се у понедељак, 23. децембра 2013. године. У првом полугодишту има 80 наставних дана. Друго полугодиште почиње у среду, 15. јануара 2014. године и завршава се: - у петак, 13. јуна 2014. године, за ученике првог до седмог разреда и има 100 наставна дана; - у петак, 30. маја 2014. године, за ученике осмог разреда и има 90 наставна дана. Наставни план и програм за ученике од првог до седмог разреда остварује се у 36 петодневних наставних недеља, односно 180 наставних дана. Наставни план и програм за ученике осмог разреда остварује се у 34 петодневне наставне недеље, односно 170 наставних дана. Први квартал има 40 наставних дана, други 40, трећи 50 наставних дана. Четврти квартал има 50 наставних дана за ученике од првог до седмог разреда, а 40 наставних дана за ученике осмог разреда. У току школске године ученици имају зимски, пролећни и летњи распуст. Зимски распуст почиње у уторак, 24. децембра 2013. године, а завршава се у уторак, 14. јануара 2014. године. Пролећни распуст почиње у четвртак, 17. априла, а завршава се у среду, 24. априла 2014. године. За ученике од првог до седмог разреда, летњи распуст почиње у суботу, 14. јуна, а завршава се у недељу, 31. августа 2014. године. За ученике осмог разреда летњи распуст почиње по завршетку завршног испита, а завршава се у недељу 31. августа 2014. године. У школи се празнују државни и верски празници у складу са законом. У школи се обележава: - Дан сећања на српске жртве у Другом светском рату, који пада у понедељак, 21. октобра 2013. године и наставни је дан, - Дан просветних радника, који пада у петак, 8. новембра 2013. године и наставни је дан, - Дан примирја у Првом светском рату, који пада у понедељак, 11. новембра 2013. године , нерадније и ненаставни дан, - Свети Сава – Дан духовности, који пада у понедељак, 27. јануара 2014. године и радни је, а ненаставни дан, - Сретење – Дан државности, који пада у суботу и недељу, 15. и 16. фебруара 2014., обележава се и у понедељак, 17. фебруара 2014. године, као нерадни и ненаставни дан, - Дан сећања на жртве холокауста, геноцида и других жртава фашизма у Другом светском рату, који пада у уторак 22. априла 2014. године као радни и наставни дан, - Празник рада, који пада у четвртак и петак 1. и 2. маја 2014. године као нерадни и ненаставни дан, - Дан победе, који пада у петак, 9. маја 2014. године и наставни је дан и - Видовдан – спомен на Косовску битку, који пада у суботу, 28. јуна 2014. године и радни је дан. - 17. октобар, (четвртак) обележава се као Дан наше школе. Ученици и запослени у школи имају право да не похађају наставу, односно да не раде, у дане верских празника: - православци – на први дан крсне славе, - припадници верских заједница које обележавају верске празнике по Грегоријанском односно Јулијанском календару – на први дан Божића и у дане ускршњих празника почев од Великог петка закључно са другим даном празника - припадници исламске заједнице – 15. октобра 2013. године, на први дан Курбанског Бајрама и 28. јула 2014. године, на први дан Рамазанског Бајрама, - припадници Јеврејске заједнице – 14. септембра 2013. године, на први дан Јом Кипура и 15. апирла 2014. године на Пасху или Песах. На крају првог квартала у првом полугодишту и трећег квартала у другом полугодишту, школа је у обавези да у року од осам дана од дана завршетка квартала, писмено обавести родитеље и старатеље ученика о постигнутом успеху у учењу и владању ( оцене, број изостанака са наставе и изричене васпитно – дисциплинске мере). Обавештење се доставља лично, на родитељском састанку, или препорученом пошиљком. У суботу, 01. фебруара 2014. године и у среду, 12. марта 2014. године настава се изводи према распореду часова за понедељак. У првом полугодишту планира се као радни дан 14. септембар (субота) 2013. године. У другом полугодишту планира се као радни дан 24. или 31. мај (субота) 2014. године ( за организирање и реализацију активности из области изборних предмета: грађанско васпитање, верска настава и др.; ваннаставних активности, спортских активности, области екологије и заштите животне средине, културно уметничке активности, као нпр. Обилазак етно кућа, историјских налазишта, спортски сусрети, сусрети школа и др. За ученике осмих разреда, у оквиру професионалне оријентације, планира се један дан за организовану посету међународном сајму образовања „Путокази“ у Новом Саду. На крају првог полугодишта ће се књижице ученицима поделити у петак 27. децембра 2013. године. Свечана подела књижица, на крају другог полугодишта, за ученике 1. – 8. разреда ће се обавити на родитељским састанцима у петак 27. јуна 2014. године ( или други термин по посебној одлуци Наставничког већа), а свечана подела сведочанстава, уверење о обављеном завршном испиту о завршеном основном образовању и васпитању и диплома ученицима осмог разреда према динамици завршног испита, до краја јуна 2013. године. Наставни План и Програм ће се реализовати у складу са Правилником о школском календару за 2013./2014. годину. Припремна настава и разредни и поправни испити ће се обавити у складу са важећим прописима и Законом. Анализа успеха и дисциплине ученика вршиће се квартално и то за први квартал 25. октобра, за други на крају првог полугодишта, за трећи 26. марта а за четврти на крају другог полугодишта односно за ученике осмог разреда у последњој недељи маја месеца (30. маја). На крају првог и на крају другог полугодишта извршиће се детаљна анализа рада, успеха, дисциплине, рада слободних активности и ученичких организација као и реализација Годишњег плана рада школе, Школског програма, индивидуално – образовних планова ( и квартално) и Школског развојног плана.