Материјално- технички и просторни услови рада

Школски простор обухвата затворену површину ( школски објекат ) од 2.311 м2 . У оквиру школског објекта налази се подрум од 227 м 2 за смештај огрева и котларнице. Као пратећи објекти су магацин од 50 м2 у кругу школе.
Отворени део школског простора износи 5.900 м2 од чега је 1.200 м2 асфалтирано ( двориште и спортски терени ) а остало су травнати терени и школски парк. Oд новембра 2007. године је na делу површине саграђена зграда за потребе предшколске установе „Колибри“ из Бача коју похађају деца из Селенче, a oд 2013. године је у школском дворишту изграђена спортска хала.
Затворени део подразумева просторије за потребе наставе, наставника, ваннаставног особља - руководиоца школе, психолога, библиотекара, педагошког асистента, административно – рачуноводствене службе, помоћно – техничког особља, припрему и дистрибуцију ужине за ученике, помоћне просторије и подрум школе. То су следеће просторије 1. Специјализоване учионице : 1 учионица површине 24 м2 за рад ученика са специјалним потребама и 7 учионица укупне површине 336 м2за потребе редовне наставе
2. Специјализоване учионице за ниже разреде и рад у продуженом боравку 168 м2
3. Кабинети : 5 кабинета ( физика/ ликовна култура, биологија/ хемија, музичка култура/ немачки језик, техничко образовање, кабинет информатике - дигитални кабинет) са укупном површином од 321 м2
4. Фискултурна сала са помоћним просторијама површине 331 м2
5. Спортска хала - бруто површине 682 м2
6. Остава за техничко образовање и фото лабораторија површине 22 м2
7. Школска радионица за мајстора површине 36 м2
8. Зборница 49м2 и три канцеларије 50 м2
9. Кухиња са помоћним просторијама површине 106 м2
10. Просторија за помоћно особље 12 м2
11. Школска библиотека са читаоницом 35 м2
12.Главни хол у приземљу са улазом 240 м2
13.Ходници испред учионица са малим холом на спрату 308 м2
14.Санитарни чворови 35 м2
15.Подрум са котларницом 227 м2
16.Магацин ван објекта школе у школском дворишту од 50 м2
- Школа има централно грејање на чврсто гориво.
- Отворене просторе сачињавају :
- школски парк са дрвећем, травнатом површином и цвећем као и мали парк, претворен у еко учионицу, укупне површине 1.915 м2
- асфалтирано школско двориште са спортским теренима осветљено рефлекторима површине 1.200 м2
- У школској башти је изграђена посебна установа за потребе вртића у Селенчи и спортска хала. Спортске терене користи сеоска омладина и остали мештани за одржавање разних турнира, приредби, смотри и такмичења.
Одржавање школског простора је отежано, јер се финансирањем не обезбеђују довољна средства. Оваква ситуација увећава одговорност свих радника школе, ученика и њихових родитеља, а посебно техничког особља. У току претходне школске године промењен је под у две учионице, с тим да је у једној пре постављања ламината избетонирана кошуљица. У три кабинета постављене су нове беле табле.
За услове живота и рада школе у овој средини може се констатовати да су повољни.
Стамбени услови су углавном повољни, јер је већина кућа новосаграђена где деца имају своје посебне просторије, чиме су створени повољни услови за рад деце код куће.У отежаним стамбеним условима живе једино поједина ромска деца, али се школа труди да им кроз разне хуманитарне акције обезбеди одећу, обућу,за неколико ученика бесплатну ужину и уџбенике.
Остали услови (здравствени, културни, хигијенски, социјални и сл.) су примерени средини насељеног места.
Школа се налази у центру места а долазак и одлазак ученика из школе се одвија по бетонским стазама несметано. Поред школе је постављена заштитна ограда ради безбедности ученика.