Projekty

PROJEKT Jeden celkom obyčajný školský deň

ZŠ Jána Kollára v Selenči sa uchádzala o projekt, ktorý financuje Ekumenická humanitárna organizácia v Srbsku. Projekt je schválený a začalo sa s prípravami na jeho realizáciu.
Projekt pod názvom Jeden celkom obyčajný deň je plánované zrealizovať v posledný deň v prvom polročí, teda 23.12.2013 so začiatkom o 8h. Celý článok

PROJEKT Aktivan raspust-zadovoljna deca

V ramci projektu Aktivan raspust – zadovoljna deca, pod patronátom Sekretariátu pre šport a mládež a v organizácii ZŠ Jána Kollára a Mládežníckej asociácie PLAY, v Selenči bol organizovaný turnaj v malom futbale pre pionierov v dvoch vekových kategóriách: pre deti vo veku 8 až 11 rokov a pre deti vo veku 12 až 15 rokov. V prvej kategórii súťažili 4 futbalové skupiny a v staršej vekovej kategórii 6 ekíp. Celý článok

PROJEKT – PROFESIONÁLNA ORIENTÁCIA

Projekt PO organizuje Ministerstvo osvety a vedy republiky Srbsko a GIZ (Deutsche Gesellschaft fuer Internationale Zusammenarbeit).
V našej krajine, podobne ako aj v susedných štátoch, jestvovali určitési kroky, ale nie aj organizovaný prístup k profesionálnej orientácii žiakov na prechode zo základnej do strednej školy. Týmto spôsobom by sa malo začať organizovane pracovať so žiakmi na profesionálnej orientácii. Celý článok

VZDELÁVACIA INKLÚZIA RÓMOV - SIKAVIMASKI INKLUZIJA E RROMENĐI

Projekt Vzdelávacia inklúzia Rómov realizujú tri oblasti ministerstiev: Ministerstvo zdravia, Ministerstvo osvety a Ministerstvo práce a sociálnej politiky. Podpora pre realizáciu tohto projektu je zabezpečená prostredníctvom dotácie v rámci projektu DILS, Vlády republiky Srbsko a prostriedkami pôžičiek Svetovej banky. Nositeľ projektu je obec Báč. Projekt zahŕňa sedem oblastí: celkové zhrnutie rómskych detí, rovnakú kvalitu vzdelávania, zmenšovanie predčasného opúšťania školenia, vyhýbanie sa segregácií, riešovanie problému diskriminácie, uvádzanie rómskeho jazyka do vzdelávania a vypracovanie lokálnych akčných plánov pre vytváranie podmienok pre optimálnu integráciu rómskych detí do systému výchovy a vzdelávania.
Cieľom projektu Vzdelávacia inklúzia Rómov je, aby sa zlepšil prístup vzdelávania tak, že by sa vytvorilo priaznivé prostredie, v ktorom sa deti budú zapisovať do školy, kde sa im poskytne kvalitné vzdelávanie v súlade s ich potrebami a možnosťami. Priami používatelia projektu budú deti rómskej národnosti, a nepriami rodičia rómskych a nerómskych detí, deti ostatných národností, zamestnaní vo výchovno-vzdelávacích ustanovizniach, ako aj sama lokálna samospráva.
Realizované aktivity v rámci projektu:
Delenie školského príboru
Delenie športového úboru

BOHATSTVO ROZMANITOSTÍ

Projekt pod názvom Bohatstvo rozmanitostí v spolupráci so sekretariátom hospodárstva Vlády Vojvodiny realizuje Dunajský turistický klaster Istar 21. Aktivity, ktoré prebiehali v rámci tohto projektu zamerané sú na rozvoj mulikulturálnej prehliadky Vojvodiny a Podunajska. Cieľom projektu je predstaviť tento región Európy ako jedinečný turistický produkt.
Prostredníctvom konkursu vyzvané sú dediny, aby sa kandidovali o promóciu v rámci tohto projektu. Na konkurs- súťaž sa prihlásilo 45 dedín z Vojvodiny a 5 z východného Srbska. Na 44. Medzinárodnom veľtrhu turizmu v Novom Sade bolo slávnostné vyhlásenie dedín, ktoré sa najlepšie pripravili pre turistickú promóciu. Selenča a Báčske Nové Selo sú dve osady z báčskej obce, ktoré konkurovali, pričom sa Selenča umiestnila medzi 14 najpripravenejších dedín. Celý článok

SLOVENSKÉ ĽUDOVÉ REMESELNÍCTVO NA DOLNEJ ZEMI

V dňoch od 14. do 19. augusta r. 2011 v Báčskom Petrovci prebiehal piaty tábor Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi. Tábor slávnostne otvorila predsedníčka Výboru pre vzdelávanie NRSNM PaedDr.bSvetlana Zolňanová. Projekt financoval Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a organizátor projektu bola Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku. Celý článok

PROJEKT ŠKOLA BEZ NÁSILIA – OD NÁSILIA KU KAMARÁTENIU

Základná škola Jána Kollára v Selenči sa stala nositeľkou projektu Od násilia ku kamaráteniu. Podpora pre realizáciu tohto projektu zabezpečená je v rámci projektu „Pružanje unapređenja usluga na lokalnom nivou - DILS”, ktorý realizuje Vláda Republiky Srbsko, Ministerstva školstva a vedy, prostriedkami Svetovej banky/ Medzinárodnej banky pre obnovu a rozvoj, IBRD Pôžička číslo 7510 YF. Projekt štartoval v apríli 2010 a končí sa v júni roku 2011. V rámci neho boli realizované rôzne aktivity. Celý článok