Prváci v projektovej výučbe...

 

Našou druhou projektovou úlohou, ktorá prebiehala v októbri a trvala 5 týždňov (5 hodín), bola téma Od leporela k encyklopédii. Jej cieľom bolo rozvíjanie záujmu o čítanie u žiakov,  pestovanie lásky ku knihe a rozvíjanie kultúry správania sa v knižnici.

Aktivity/kroky v realizácii projektu:

Navštívili sme školskú knižnicu, prezerali si knihy a hovorili o spôsobe vypožičiavania si kníh.Oboznámili sme sa s programom na kreslenie Paintom a skúšali kresliť.Žiaci vypracovali leporelá. Pracovali v troch skupinách a spracovali témy, ktoré si z ponúknutých sami vybrali: Môj domáci miláčik, Moja obľúbená hračka a Moji kamaráti.Prezentovali vlastné leporelá (obrázkové knihy).Čítali sme rozprávky z knihy domáceho čítania Za kľúčovou dierkou: Kocúr v čižmách a Hrnček, var!, ktorej autormi sú  bratia Grimmovci a rozprávky o Danke a Janke, ktoré napísala Mária Ďuríčková.Žiaci ilustrovali rozprávku, ktorá sa im najviac páčila. Práca prebiehala v troch skupinách.Vypracovali sme nástenku ako konečný produkt a potom už každá skupina prezentovala svoju časť. Žiaci sa oboznámili aj s biografiou autorov.Nakoniec nasledovalo sebahodnotenie a hodnotenie práce iných žiakov..

Žiaci sa počas realizácie projektu naučili:

аko si vypožičať knihu v knižniciprečo je dôležité čítať knihy/encyklopédieоboznámili sa s biografiou autorovurobili prvé kroky v  programe na kreslenie Paint-epochopili význam práce v tíme/skupinezískali istotu v prezentovaní produktov práce