OZNÁMENIE

V súlade so zdravotnými odporúčaniami inštitúcia uplatňuje nasledovné opatrenia na zabránenie šírenia infekcií:

 

- pravidelnú údržbu školských priestorov: vetranie tried, upratovanie dvora a tried a pravidelné vyprázdňovanie nádob na odpadky pomocou rukavíc;

- umývanie a dezinfekcia podláh, stien, dverí a lavičiek;

- pravidelné dodávky tekutých mydiel na toaletách, v triedach a v jedálni;

- povzbudzovanie žiakov, aby si umývali ruky;

- odporúča sa žiakom a dospelým, aby sa nedotýkali očí, úst a nosa neumytými rukami ;

- odporúča sa nevymieňať jedlo a nepoužívať rovnaké poháre a fľaše na vodu;

- použité papierové vrecká a uteráky pravidelne odhadzovať do odpadkových košov;

- plánovať triednické hodiny vo všetkých triedach, na ktorých sa bude hovoriť o dodržaní osobnej hygieny a hygieny prostredia a o tom, ako nepodliehať panike, najmä v dôsledku neoverených informácií;

- odporúčať rodičom a žiakom, aby odložili oslavy a iné stretnutia;

- naplánovať aktivity žiackeho parlamentu, ktorý bude povzbudzovať žiakov, aby pravidelne dodržiavali osobnú hygienu a hygienu školského priestoru

- poskytnuť odporúčania o preventívnych aktivitách na webovej stránke školy;

- v rámci vyučovania a mimoškolských aktivít je potrebné informovať žiakov o spôsobe šírenia infekcií a spôsobe ochrany.